Darmowa wysyłka w Polsce!

Regulamin sklepu internetowego

https://synthagenlabs.com

I. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;

b) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która dokonuje
Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

d) Konto Użytkownika – przydzielona danemu Usługobiorcy część Sklepu Internetowego, za
pomocą którego może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

e) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową;

f) Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na możliwości otrzymywania od Usługodawcy
informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Usługobiorcę adres
poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub
aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia;

g) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

h) Sprzedawca – SYNTHAGEN PHARMACEUTICAL s.r.o. Varšavská 253 9a 70-900 Hulváky,
Republika Czeska, e-mail: synthagen@synthagenlabs.com .

i ) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

j) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

k) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; –
która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.

l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

m) Wymagania techniczne – minimalne wymagania, których są niezbędne do współpracy z
systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1)
komputer/laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3)
przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji
10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w
wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w
przeglądarce internetowej włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5)
aktywny adres e-mail;

n) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy
Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane
Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i
sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://synthagenlabs.com/.

2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej
https://synthagenlabs.com/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego
treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i
jego pełna akceptacja.

4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w
dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach
jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie
nastąpiło.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych.

6. W przypadku oferowania wymienionych produktów/usług, Sprzedawca/Usługodawca informuje
na kartach produktów oraz na innych stronach informacyjnych sklepu o funkcjonalności produktów
z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Ponadto
Sprzedawca/Usługodawca informuje o mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony,
jak również o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności produktów z elementami
cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

7. Usługobiorca/Klient zobowiązany jest do:
a) podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie
prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego
aktualizowania.
b) korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający
funkcjonowania Usługodawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów/Usługobiorców.
c) korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i
dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych osób trzecich.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi
Elektroniczne na rzecz Usługobiorców:
a) Konto Użytkownika;
b) Newsletter;

c) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w

niniejszym Regulaminie;

3. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez
Usługobiorcę:
– wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
– kliknięciu pola „Zarejestruj”.

4. Po rejestracji Konta, Usługobiorca może zalogować się do Sklepu internetowego podając
wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie
Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez
Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

6. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje
otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą
elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w
szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

7. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z
subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości
wysłanej w ramach usługi Newsletter.

8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia
w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia
albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

9. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcą za
14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów
prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na
wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a
Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

10. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę/Klienta postanowień niniejszego
Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia
naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z
zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak
również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na
prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

IV. Zamówienia/ Umowa sprzedaży

1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub w przypadku składania Zamówień z
wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z
potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych.

3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień, za pośrednictwem sklepu internetowego 24h/7 dni.

4. Składanie Zamówienia możliwe jest przez Użytkowników Sklepu Internetowego, którzy
prawidłowo wypełnili Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego.
Składanie Zamówienia możliwe jest także bez formularza rejestracyjnego. W przypadku braku
konta użytkownika Klient musi wypełnić osobny formularz zamówienia w zakresie danych,
niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży.

5. W trakcie składania zamówienia elementem procedury jest również podanie przez Klienta jego
danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne.
Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne
w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest
dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

6. W formularzu zamówienia należy wskazać takie dane jak imię i nazwisko oraz adres Klienta,
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta, dane odbiorcy oraz adres,
na który ma być dostarczony produkt, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż
adres Klienta.

7. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności
Sklepu Internetowego, która wyraża obowiązek zapłaty. W stosunku do Klienta, który nie posiada
Konta, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

8. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie
internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w

formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących 

przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany

przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji
Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej
otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

10. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach
określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz
Konsumenta.

V. Ceny i Płatności

1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego wyrażone są w
PLN, CZK, EUR, GBP. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

2. Zamówienia wysyłane do krajów spoza UE mogą podlegać dodatkowym podatkom i
należnościom przywozowym. Klient będzie odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich należności
celnych, przywozowych, w tym innych podatków.

3. Sprzedawca udostępnia Klientem następujące formy płatności:
a) przelewem, przed dostawą produktu na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
b) Płatność online wraz z obsługą kart płatniczych;

4. Operatorem płatności w serwisie są Przelewy 24 ( PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący
Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327),
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym
wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji
płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.).

5. Operatorem płatności w serwisie jest również Pay Pal ( PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.,
5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg).

6. W przypadku płatności online realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez

Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś
wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

7. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o
wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia
oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość.
Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących
płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

8. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu
dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora
płatności elektronicznych.

9. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie
elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej).

VI. Dostawa

1. Dostawa produktów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania
Zamówienia.

2. Dostawy produktów realizowane są na terytorium całego świata.

3. Zakupione towary są dostarczane zgodnie z wyborem Klienta, przez przewoźnika InPost we
wskazanym przez Klienta miejscu. W Polsce jest możliwość odbioru paczki w paczkomacie InPost.

4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie
Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za
dostawę Produktu

5. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego
Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

6. Koszt dostawy zakupionych towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalany
indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od kraju dostawy.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych. W przypadku sprzedaży
produktów w ramach przedsprzedaży, przybliżony czas realizacji zamówienia określony jest w
ofercie dotyczącej danego produktu.

8. W momencie kiedy Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby
przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta,
Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego,

odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie,
jednocześnie informując pisemnie Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i
odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim przypadku Klient
może odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na
koszt Sprzedającego.

9. Odbiór przesyłki dostarczanej przez przewoźnika wymaga pisemnego pokwitowania.

10. Prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i
użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta, będącego
Konsumentem, w momencie wydania produktu.

11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, dostarczonego Klientowi
przez przewoźnika, mogących mieć związek z dostarczeniem, w celu usprawnienia procedury
reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie przewoźnikowi w momencie odbioru lub w ciągu 24 godzin
od daty otrzymania przesyłki oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio u przewoźnika w celu
sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki.

12. W momencie ujawnienia uszkodzenia towaru, mogącego mieć związek z przewozem,
pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości
przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił uszkodzenie
w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz sporządził wraz z przewoźnikiem protokół
ustalający stan przesyłki.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w rozdziale VIII. ust. 11 i 15 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres Sprzedawcy lub adres
mailowy e-mail: synthagen@synthagenlabs.com .Konsument może sformułować oświadczenie
samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiącego
załącznik nr 1 lub dostępnego na stronie sklepu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną

przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele
Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta
prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić
konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu –
rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi. Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.

7. Postanowienia z ust.7 dotyczące zwrotu wszystkich dokonanych płatności nie odnoszą się do
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia
produktów innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.

8. W odniesieniu do Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami
cyfrowymi) konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać
go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że
sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w
tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. W odniesieniu do Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z
elementami cyfrowymi) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że
Sprzedawca sam zaproponował, iż odbierze Produkt od konsumenta.

11. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami
cyfrowymi) – konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli konsument wybrał
sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez
niego dodatkowych kosztów.

12. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie
może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez
konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej –
dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły
przedmiot umowy;
2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez
nadmiernych trudności;
4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z
nich korzystać.

13. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w ust.12 pkt (1 -3) Sprzedawca na
żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub
wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może
uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w
szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi
cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o
których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od
Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i
powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

14. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

15. W odniesieniu do Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie
konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który

wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie
do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

16. Prawo do odstąpienia od zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca
wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z
elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta
lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z
elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z
elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z
elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami
cyfrowymi;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z
elementami cyfrowymi), inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub Produktów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument
jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21
ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta;

n) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku
których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania
naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

17. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do
umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi
umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że
nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych
okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma
charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Tryb reklamacyjny dla umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r. (Rękojmia)

1. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do umów sprzedaży zawartych przed dniem 1
stycznia 2023 r.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy
sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Reklamacje należy złożyć na adres Sprzedawcy SYNTHAGEN PHARMACEUTICAL s.r.o.
Varšavská 253 9a 70-900 Hulváky, Republika Czeska, e-mail: synthagen@synthagenlabs.com.

4. W przedmiocie wykonania umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt
bez wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art.
556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą
na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa
Sprzedawca.

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu
doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę
Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się
przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od
Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli
Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od
Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W
przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
Klienta.

9. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał
za uzasadnione.

10. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może
zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług na
adres e-mail Sprzedawcy.

11. Konsument może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona przez Sprzedawcę.

12. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

13. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do
umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi
umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że
nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych
okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma
charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. Tryb reklamacyjny dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.

1. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do umów sprzedaży zawartych od dnia 1
stycznia 2023 roku.

2. W przypadku braku zgodności produktu z umową sprzedaży w odniesieniu do konsumentów nie
stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy Kodeks cywilny, tylko przepisy
określone w Ustawie o Prawach Konsumenta (2.1. w odniesieniu do reklamacji Produktu – rzeczy
ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy
ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego od dnia 1. stycznia
2023 r. w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu
obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r. , 2.2. w odniesieniu do reklamacji Produktu – treści lub
usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej –
zakupionego od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu
miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach
Konsumenta.

3. Konsument może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona przez Sprzedawcę.

4. Reklamacje należy złożyć na adres Sprzedawcy SYNTHAGEN PHARMACEUTICAL s.r.o.
Varšavská 253 9a 70-900 Hulváky, Republika Czesk, e-mail: synthagen@synthagenlabs.com.

5. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis,
rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do produktów z elementami
cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność
do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił
Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

6. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów, do
których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w
tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również
funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument
może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie
złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w
szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków
i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.

7. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z opakowaniem,
akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać oraz być
takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed
zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Do produktów z
elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o Prawach
konsumenta stosuje się odpowiednio.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o których
mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie
poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych
w ust.6 i 7 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

9. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został
poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności
dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty

naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i
materiałów, ponosi Sprzedawca.

10. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie.
Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do
zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

11. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.
2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

b) przedsiębiorca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6
Ustawy o Prawach Konsumenta;

c) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował
doprowadzić produkt do zgodności z umową;

d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo
odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d
Ustawy o Prawach Konsumenta;

e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru
do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

13. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa
obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o obniżeniu ceny.

14. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na
jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest
nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w
chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby
działające w ich imieniu, jest dłuższy.

17. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed
upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie

zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu
lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

18. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.

19. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do
umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi
umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że
nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych
okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma
charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

20. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b Ustawy o Prawach Konsumenta w
zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedający
ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z
umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia
towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć
miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości
skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21
maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich
zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym
zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi
epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem
częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie
powiadomić drugą stronę, nie później niż 10 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego
zdarzenia.

2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas
utrzymywania się takich zdarzeń.

3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych.

3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka
Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a
także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować
wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11
kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.

3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów ,będących konsumentami,
ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez
informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie.
Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem
na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie
krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie
akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu
14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku
akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

01.01.2023

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)

Adres Sprzedawcy:

……………………
………………….
…………………….
Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących produktów:
a) Rzeczy ruchomej
b) Rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi
c) Rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej
d) treści lub usługi cyfrowej
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Data zamówienia(*)/odbioru powyższych produktów)
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):
…………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów):
………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego, jeżeli zwrot ma być dokonany w tej formie
……………………………………………………………………….
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon