Darmowa wysyłka w Polsce!

Polityka prywatności i cookies


https://synthagenlabs.com/

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie https://synthagenlabs.com/.
Administratorem danych jest SYNTHAGEN PHARMACEUTICAL s.r.o. Varšavská
253 9a 70-900 Hulváky, Republika Czeska, e-mail: synthagen@dev36.invette.dev.
 
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

3. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie na stronie
https://synthagenlabs.com/ . W formularzu kontaktowym zbierane są jedynie adresy
mailowe. W stosunku do Klientów Sklepu Internetowego podanie oznaczonych
danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie. Sklep będzie
zbierał następujące dane klientów : nazwisko, imię, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu, adres zamieszkania do dostawy towarów.

4. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy
IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, 
statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego
następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji
mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony oraz Klientów Sklepu Internetowego. 
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, 
w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, 
w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, 
nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem 
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO).
Dane osobowe będą:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, 
której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art.
89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, 
o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do
celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że
wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane
na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób,
których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
(„integralność i poufność”).

7. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą
działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane 
do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w
szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w
którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania
Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

II. Podstawy prawne

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim
konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego
żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być
przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
w tym newslettera lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu
bezpośredniego.

3. W pozostałych celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
a) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza
zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem
formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości
Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym
dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla 
przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych
objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
III. Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy
1. Zapewniamy, że gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest
zgodne z prawem. W związku z tym do celów wymienionych poniżej wykorzystujemy
Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących
warunków:
a) Wyraziłeś na to zgodę;
b) Potrzebujemy Twoich danych osobowych do wykonania umowy, którą z nami
zawierasz, na przykład przy zakupie produktu za pośrednictwem strony
internetowej;
c) Musimy przestrzegać zobowiązań prawnych;
d) Musimy chronić Twoje żywotne interesy;
e) Twoje dane są niezbędne do interesu publicznego lub
f) Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych.
2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne do
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego
dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną m. in.:
a) nazwisko i imiona Klienta;
b) adres miejsca zamieszkania klienta;
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
d) adresy elektroniczne Klienta;
e) adres IP;
f) informacje o przeglądarce internetowej, urządzeniu na jakim jest przeglądany sklep
internetowy;

IV. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie
Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, 
firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy
obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług
magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne ,
uprawnione organy państwowe.

V. Dostawcy usług płatniczych

1. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora
płatności – Przelewy 24 ( PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz
Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), w
zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych
jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora
płatności -Pay Pal ( PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard
Royal, 2449 Luxembourg), w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za
zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do
korzystania z serwisu.

VI. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art.
17 RODO );
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
e) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO;
f) do sprzeciwu -art. 21 RODO);
 
2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej
cofnięciem

VII. Naruszenie ochrony danych osobowych

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je
organowi nadzorczemu –(Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że
jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po
upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli
naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia
osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.


Polityka Cookies


1. Sprzedawca używa plików cookies.

2. Pliki Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane
w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń
Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Usługi indywidualnie każdemu 
Użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4. Z uwagi na cel gromadzenia wyróżniamy następujące Pliki cookies :
a) niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki
przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1
lit. f RODO);
b) statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać
preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie
oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki
przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
c) marketingowego: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do
preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane
kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną
zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik
korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o
ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

6. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z
plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu
przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa
w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

8. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w
Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. 
informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w
zależności od przeglądarki, której używasz:
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge

9. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

10. Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie, które
pochodzą z serwerów zewnętrznych.

11. Korzystamy z usług:
a) Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
b) Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam,
remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności z
cookies.
Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon