peptyd bpc 15729

Przeciwstarzeniowa rola NL-Epithalonu jako peptydu zapewniającego długowieczność

Działanie przeciwstarzeniowe organizmu. Terapia peptydowa eliminująca choroby związane z wiekiem oraz wspierająca długowieczność.

Streszczenie: Epithalon, jako syntetyczny peptyd, który jest odpowiednikiem naturalnie występującego w szyszynce peptydu jakim jest epitalamina, posiada szerokie właściwości spowalniające starzenie się organizmu. Epithalon m.in. spowalnia działanie telomerazy co w konsekwencji przekłada się na wydłużenie życia komórki i spowolnienie procesów starzenia się. Do istniejących metod, pozwalających na spowolnienie zajścia procesów starzenia się, po dokonaniu badań i doświadczeń zalicza się także Epithalon.

Słowa kluczowe: NL-Epithalon; Epithalon; telomer; telomeraza; ekspresja genów; starzenie się; starość; długowieczność; teoria; antyoksydacja; limit Haitweeka; Parkinson; Alzheimer; demencja; skór

 

Wprowadzenie

Badania naukowe i przeprowadzone badania kliniczne wykazały, że Epitalon spowalnia procesy starzenia i ma silne właściwości przeciwstarzeniowe. a dodatkowo Dotychczasowe badania kliniczne nie wykazały żadnych znaczących skutków ubocznych, niepożądanych ani toksycznych podczas stosowania Epitalonu.

BIOLOGICZNE STARZENIE ORGANIZMU 

Wraz z zakończeniem okresu rozwoju, w czasie którego organizm znajduje się w stanie najwyższej biologicznej sprawności, u każdego człowieka po ukończeniu 25 roku życia rozpoczyna się okres starzenia. W tym właśnie okresie zaczyna się stopniowe pogarszanie funkcji życiowych związanej z aspektami fizycznymi, psychicznymi i socjalnymi, a także zmniejszenie rezerw fizjologicznych narządów i układów znajdujących się w naszym ciele. Przedstawione składowe powodują m.in. zmniejszenie zdolności organizmu do znoszenia obciążeń fizjologicznych tj. długotrwałego i ciężkiego wysiłku fizycznego, zmniejszenie zdolności do zwalczania wszelkich infekcji oraz urazów czy problemy związane z utrzymaniem homeostazy. 

 

 

Podczas starzenia się organizmu redukcji ulega:  

A.Pojemność życiowa płuc

B.Pojemność minutowa serca

C.Zmniejszona filtracja nerkowa

D.Zmniejszona absorpcja w przewodzie pokarmowym

E.Zmniejszona aktywność szpiku kostnego

Według pojęcia Starzenie się jest postępującym i uogólnionym uszkodzeniem funkcji organizmu, które prowadzi do utraty adaptacyjnej odpowiedzi na stres oraz rosnącego ryzyka chorób.

 

STARZENIE SIĘ A STAROŚĆ

Biologiczne starzenie organizmu opisane zostało powyżej i stanowi naturalny proces związany z obniżeniem czynności organizmu, przez co dochodzi do zmian w układach i narządach organizmu oraz stopniowego pogarszania się ich funkcji jednak nie wpływając od razu znacząco na pogorszenie się ogólnych funkcji życiowych. 

Starość natomiast jest niczym innym a nieuniknionym efektem procesu biologicznego starzenia się.  Starzenie się jest naturalnym i długotrwałym procesem, który rozwija się stopniowo a pod którego wpływem zachodzące podczas biologicznego starzenia się organizmu funkcje narządów, wraz z upływającym czasem, wpływają na ogólne procesy życiowe osłabiając je co ma wpływ na codzienne funkcjonowanie organizmu. W okresie starości dochodzi również do powstania w organizmie nowych mechanizmów przystosowawczych, które ułatwiają funkcjonowanie podczas tego procesu oraz zostają zachowane kompensacyjne możliwości organizmu.

 

PODSTAWOWE OBJAWY STARZENIA SIĘ ORGANIZMU CZŁOWIEKA

A.Zaburzenie odczuwania smaku i spadek przyjemności ze spożywania potraw w wyniku pogorszenia się możliwości dokładniejszego żucia, przeżuwania, spadek wrażliwości kubków smakowych;

B.Kruszące się szkliwo oraz braki w uzębieniu;

C.Obniżenie elastyczności mięśni, stawów i ścięgien spowodowana m.in spadkiem ilości kolagenu. Ścieranie się chrząstek stawowych;

D.Utrata sprężystości naczyń tętniczych; 

E.Pogorszenie wchłaniania składników odżywczych, takich jak żelazo, wapń, magnez, potas, witamina B12;

F.Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego; 

G.Pogorszenie pamięci i procesów myślowych;

H.Pojawianie się nietolerancji pokarmowych, najczęściej laktozy; 

I.Ograniczenie odczuwania pragnienia; 

J.Problemy związane ze snem. Skrócenie czasu i jakości snu;

K.Problemy związane z pogorszeniem słuchu i wzroku;

L.Zmiany w składzie ciała tj. zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, a zmniejszenie mięśniowej i kostnej;

M.Spowolnienie tempa przemiany materii;

N.Spowolnienie perystaltyki jelit, obniżenie kwasowości soku żołądkowego, zmniejszenie aktywności enzymów trawiennych, co przekłada się na większą skłonność do zaparć, biegunek, trudności z trawieniem i wchłanianiem wybranych składników pokarmowych;

O.Zmniejszenie możliwości organizmu do radzenia sobie w sytuacji zwiększonego wysiłku fizycznego;

P.Zmniejszenie zdolności koncentracji, kojarzenia, zapamiętywania;

R.Zmiany w zakresie ciśnienia tętniczego krwi;

S.Zwiotczenie skóry, pojawienie się zmarszczek, plam i przebarwień;

T.Osłabienie funkcji obronnych skóry, staje się ona bardziej podatna na działanie bakterii oraz toksyn;

U.Zwiększenie podatności na choroby oraz zmniejszenie zdolności radzenia sobie z nimi.

 

PRZYCZYNY STARZENIA SIĘ ORGANIZMU/WYBRANE TEORIE STARZENIA SIĘ ORGANIZMU

1.Teoria mutacji somatycznych

Nagromadzenie uszkodzeń materiału genetycznego o przypadkowym pochodzeniu, oraz białek prowadzi do zmniejszenia zdolności regeneracyjnych organizmu, prowadząc do jego szybszego starzenia. Mutacje mogą być wynikiem m.in. ekspozycji na naturalne źródła promieniowania. 

 

2.Teoria katastrofy błędów

Nagromadzenie błędów zachodzących podczas syntezy białka, w zakresie translacji i transkrypcji, z upływem czasu prowadzi do uszkodzenia funkcji komórkowych, w konsekwencji przyspieszając procesy starzeniowe organizmu.

 

3.Teoria wolnych rodników

Reaktywne molekuły dotyczące metabolizmu tlenu mogą uszkadzać białka błon komórkowych, enzymy oraz DNA. Wraz z wiekiem wzrasta produkcja wolnych rodników co prowadzi do akumulacji uszkodzeń tkankowych.

 

4.Teoria modyfikacji białek

W wyniku niektórych reakcji chem. (np. glikacji) dochodzi do zmian w strukturze białek, które się odkładają i zaburzają funkcje komórek czy tkanek prowadząc do przyspieszenia procesu starzenia. 

 

5.Teoria immunologiczna

Pogorszenie sprawności układu immunologicznego oraz osłabienie funkcji limfocytów T i B powoduje spadek odporności na infekcje i wzrost chorób z autoagresji. Spadek nadzoru immunologicznego prowadzi natomiast do wzrostu kancerogenezy

 

6.Teoria neuroendokrynna

Zmiany jakie zachodzą w układzie nerwowym i hormonalnym, głównie na osi podwzgórze- przysadka mózgowa-nadnercza, insulina i czynniki wzrostowe prowadzą do nieprawidłowych reakcji organizmu na bodźce środowiskowe. 

 

7.Teoria rozwojowo-genetyczna

Starzenie się jest kolejnym etapem rozwoju i dojrzewania organizmu, gdzie dochodzi do przewagi procesów katabolicznych nad anabolicznymi powodując rozpoczęcie procesu starzenia. 

 

 

NL-EPITHALON PEPTYDEM PRZECIWSTARZENIOWYM 

Epithalon, jako syntetyczny peptyd, który jest odpowiednikiem naturalnie występującego w szyszynce peptydu jakim jest epitalamina, posiada szerokie właściwości spowalniające starzenie się organizmu. Epithalon m.in. spowalnia działanie telomerazy co w konsekwencji przekłada się na wydłużenie życia komórki i spowolnienie procesów starzenia się. Do istniejących metod, pozwalających na spowolnienie zajścia procesów starzenia się, po dokonaniu badań i doświadczeń zalicza się także Epithalon. 

 

 

TELOMER

Telomery są zakończeniami, znajdującymi się na końcach chromosomów. Składają się z konserwatywnych i oligomerowych sekwencji nukleotydów. Telomery zbudowane są przede wszystkim z chromatyny, która jest nieaktywna transkrypcyjnie oraz aktywnego transkrypcyjnie, znajdującego się bezposrednio za telomerami, obszaru subtelomerowego, który ochraniają. W organizmie ludzkim sekwencja telomerowa złożona jest z kilkukrotnie powtórzonych nukleotydów. Długość telomerów zależy od mechanizmów, które zachodzą podczas procesu replikacji, wahajac sie w granicy 2-10 kbp. Ulokowane na końcach chromosomów mają za zadanie zabezpieczać nici DNA przed defragmentacją oraz uszkodzeniami powstającymi w czasie replikacji. Długie telomery są gwarancją dłuższego życia i mniejszego obciążenia chorobami wieku starczego.

 

LIMIT HAITWEEKA

Podczas podziałów komórkowych dochodzi do skracania telomerów, aż do całkowitego ich zaniknięcia. Ilość podziałów komórkowych jest ograniczona i określona tzw. limitem Hayflicka, który jest uznawanym za jeden z czynników starzenia się. Okazuje się jednak, że niektóre komórki dysponują własną bronią przeciw temu zjawisku. Jest nią telomeraza jako enzym umożliwiający rekonstrukcję telomerów.

 

TELOMERAZA

Enzym telomeraza, jako odwrotna transkryptaza odpowiada za utrzymanie odpowiedniej długości telomerów. Telomeraza odgrywa kluczową rolę m.in. w procesie proliferacji komórek. Integralnym składnikiem telomerazy jest matryca RNA służąca do syntezy DNA. Telomeraza jest polimerazą DNA zależną od RNA, która syntetyzuje telomery na zasadzie odwrotnej transkrypcji. Krótko mówiąc telomeraza jest enzymem, który ma za zadanie dobudować brakujący odcinek nici DNA, posługując się zintegrowaną z nią cząsteczką RNA. 

 

WPŁYW NL-EPITHALONU NA TELOMERAZĘ

Przeprowadzone badania, wykonane z wykorzystaniem hodowli fibroblastów człowieka z ujemnym wynikiem telomerazy, doszło do indukcji ekspresji podjednostki katalitycznej, aktywności enzymatycznej telomerazy i wydłużania telomerów, co najprawdopodobniej spowodowane było reaktywacją genu telomerazy w komórkach somatycznych, co wskazuje na możliwość wydłużenia życia populacji komórek i całego organizmu poprzez zatosowanie Epithalonu. 

Dodatkowo, wcześniejsze badania wykonane na modelu zwierzęcym wykazały, iż stosowanie Epithalonu zmniejsza częstotliwość mutacji chromosomowych, co było tożsame z wydłużaniem telomerów a co za tym idzie, spowolnieniem procesu starzenia. 

Podsumowując, Epithalon jako  aktywator telomerazy sprzyja wydłużeniu telomerów, co korzystnie wpływa zarówno na długość życia, jak i jego jakość. Pod wpływem Epithalonu dochodzi do zwiększenia ekspresji telomerazy i wydłużania telomerów. Owa elongacja telomerów jest wystarczająca do przekroczenia limitu Hayflicka

 

EKSPRESJA GENÓW 

Przedstawiając w ogólny sposób pojęcie ekspresji genów, jest to proces, podczas którego informacja genetyczna zawarta we fragmencie DNA zwanym genem, ulega odkodowaniu w celu wytworzenia produktu genu, którym często jest białko. W tym celu informacje zawarte w DNA muszą najpierw zostać skopiowane przez polimerazę RNA II (RNAPII) do RNA informacyjnego (mRNA) w procesie zwanym transkrypcją.

 

EKSPRESJA GENÓW A EPITHALON 

Jedna z teorii  naukowych przedstawia, iż starzenie się organizmu jest biologicznym procesem zmian ekspresji genów, na skutek którego dochodzi do zaburzeń w produkcji specyficznych peptydów regulacyjnych, co z kolei wywołuje niekorzystne, patologiczne zmiany w tkankach i narządach. Epithalon bierze udział w regulacji ekspresji pewnych genów oraz wpływa na aktywność niektórych białek, w tym HMGB1, które odgrywa kluczową rolę w naprawie DNA i warunkuje stabilność telomerów.

 

ANTYOKSYDACYJNY POTENCJAL EPITHALONU 

Antyoksydacja jest procesem, w którym dochodzi do oczyszczania i neutralizowania szkodliwego działania wolnych rodników. Oczyszczanie organizmu może przebiegać na dwa sposoby w tym poprzez wprowadzenie do swojej diety odpowiednich substancji. Epitalon przyczynia się do wzmocnienia bariery antyoksydacyjnej organizmu. Sprzyja zwiększeniu ekspresji endogennych enzymów przeciwutleniających (SOD, GPX, GST), a oprócz tego promuje prawidłowe uwalnianie melatoniny, która także jest potężnym przeciwutleniaczem. Wymienione związki mają kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi pomiędzy produkcją reaktywnych form tlenu (RFT), a ich neutralizacją. Zaburzenie tej równowagi prowadzi do powstania stresu oksydacyjnego, który jest postrzegany jako jeden z głównych czynników przyspieszonego starzenia i rozwoju wielu chorób.

 

NL-EPITHALON W PROCESACH PRZECIWSTARZENIOWYCH ORGANIZMU I JEGO WPŁYW NA POSZCZEGÓLNE CHOROBY ZWIĄZANE Z JEGO STARZENIEM 

Peptyd aktywujący telomerazy jakim jest Epitalon, bezpośrednio stymuluje komórki w organizmie do produkcji enzymu telomerazy, który odnawia i wydłuża telomery na końcach chromosomów. To ostatecznie prowadzi do spowolnienia starzenia się populacji komórek, a starzenie się populacji komórek koreluje z ogólnym starzeniem się organizmu. Badania kliniczne przeprowadzone z użyciem Epithalonu wykazały, że podawanie peptydu nie tylko odwróciło objawy starzenia, ale także spowalnia wiele chorób związanych z wiekiem. 

 

Do chorób związanych z wiekiem, które zostają złagodzone bądź następuje spowolnienie ich wystąpienia, poprzez stosowanie NL-Epithalonu należą m.in. : 

 

1.Depresja

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż depresja w młodszym wieku może wykazywać zupełnie inne objawy, niż te które występują podczas procesów starzenia się organizmu. Przypisywane w podeszłym wieku kłopoty z pamięcią, koncentracją, bezsenność, osłabienie, brak apetytu i bóle mięśni mogą świadczyć o depresji w starszym wieku, która nieleczona prowadzi do niebezpiecznych skutków. 

 

2.Choroba Parkinsona

Jest to zwyrodnienie struktur mózgu o nieznanej dotąd przyczynie. Choroba Parkinsona  polega na zaniku komórek dopaminergicznych, co powoduje wystąpienie charakterystycznych symptomów. Dla tej choroby charakterystyczny jest asymetryczny, jednostronny początek objawów. Ta asymetria utrzymuje się do końca, nawet gdy objawy są już obustronne. Do początkowych objawów Parkinsona u starszych zalicza się: okresowe drżenie ręki, ból barku (tzw. zamrożony bark), mikrografia (pisanie małymi literami), zaczepianie jedną nogą o nierówności podłoża oraz brak balansowania kończyną górną podczas chodzenia.

 

3.Otępienie starcze (demencja starcza)

Jest to pojęcie określające grupę objawów związanych z pogorszeniem funkcji poznawczych. Demencja starcza często jest utożsamiana z chorobą Alzheimera, jednak nie tylko ona jest przyczyną demencji. Otępienie starcze może być wynikiem także choroby Huntingtona, Parkinsona czy Creutzfeldta-Jakoba. Demencja objawia się m.in.: dużymi wahaniami nastroju (depresja, autoagresja), urojeniami u osób starszych, problemami z pamięcią i koncentracją, zanikami pamięci u osób starszych, zaburzeniami snu, brakiem właściwej oceny sytuacji, zaburzeniami mowy (mowa niewyraźna lub szczątkowa aż do zaniknięcia), zaburzeniami orientacyjno-przestrzennymi.

 

4.Choroba Alzheimera

Choroba ta polega na zwyrodnieniu mózgu na skutek odkładania białek o patologicznej strukturze. To z kolei prowadzi do śmierci neuronów, a więc także zmniejszenia ilości produkowanych przez nie substancji przekaźnikowych. Charakterystyczne dla tej choroby są postępujące zaburzenia pamięci i zachowania, które w zaawansowanym stadium całkowicie uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie chorego. Wpływ na wystąpienie tego schorzenia mają czynniki genetyczne i środowiskowe, a głównie wiek. Ryzyko zachorowania zwiększają: nadciśnienie, niewydolność serca, cukrzyca typu II, mała aktywność fizyczna i brak kontaktów społecznych.

 

 

5.Starzenie się skóry 

Starzenie jest naturalnym i nieuniknionym procesem biologicznym, polegającym na występowaniu postępujących w czasie zmian, dotyczących m.in. zmniejszenia biologicznej aktywności komórek, spowolnienia procesow regeneracyjnyc, obnizenia odpornosci i odpowiedzi na stres środowiskowy, obniżenia właściwości adaptacyjnych organizmu, które znajdują się pod kontrolą czynników genetycznych.  

Najbardziej charakterystycznym objawem, dotyczącym każdego z rodzaju procesów starzenia się skóry są pojawiające się na powierzchni skóry zmarszczki. W zależności od ich głębokości wyróżnia się zmarszczki powierzchowne i głębokie. Pojawiają się one najczęściej w okolicy oczodołów oraz jako poziome lub pionowe bruzdy na czole, policzkach, dolnej części twarzy i szyi. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 1. V.Khavinson, Peptides and ageing. 2002; 23:11–144
 2. V.Khavinson, N.Linkova, S.Tarnovskaya, Short Peptides Regulate Gene Expression, 2016; 162:288–292. doi: 10.1007/s10517-016-3596-7.
 3. J.Kang, B.Yeon, S.Cho, Y.Suh, Stem Cell Therapy for Alzheimer’s Disease: A Review of Recent Clinical Trials. J. Alzheimers Dis. 2016; 54:879–889. doi: 10.3233/JAD-160406
 4. Y.Djeridane, V.Khavinson, Effect of synthetic pineal tetrapeptide (Ala-Glu-Asp-Gly) 2003; 26:211–215
 5. V.Anisimov, V.Khavinson, I.Popovich, M.Zabezhinsky, S.Rosenfeld, Effect of Epitalon on biomarkers of aging, life span and spontaneous tumor incidence in female Swiss-derived SHR mice. 2003; 4(4):193-202. doi: 10.1023/a:1025114230714.
 6. V.Khavinson, F.Diomede, E.Mironova. N.Linkova, AEDG Peptide (Epitalon) Stimulates Gene Expression and Protein Synthesis during Neurogenesis: Possible Epigenetic Mechanism. 2020; 30; 25(3):609. doi: 10.3390/molecules25030609.

 

Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon