synthagen_mikolajkowy

Świąteczna promocja -125zł na wszystkie 3paki oraz -250zł na wszystkie 5paki.

peptyd bpc 15729

Działanie neuroprotekcyjne i przeciwdepresyjne BPC-157. Wpływ BPC-157 na pracę mózgu.

Streszczenie: Peptyd BPC-157 działa bezpośrednio na układ nerwowy, wykazując działanie zarówno neuroprotekcyjne jak i przeciwdepresyjne. Jego szerokie spektrum działania znajduje zastosowanie m.in. neuroprzekaźnictwie.

Słowa kluczowe: · BPC-157, · układ nerwowy, · kuprizon, · toksyna, · rezerpina, · GABA, · transmisja serotoninergiczna, · depresja

Wykaz skrótów: BPC – Body Protection Compound;  GABA– kwas gamma aminomasłowy;  MTPT-  prolek neurotoksyny MPP

Materiał i metody badań: Badania przeprowadzono na zwierzętach laboratoryjnych, w tym przypadku szczurach.

 

Działanie BPC-157 na układ nerwowy w aspekcie eksperymentalnym

Badanie 1

Materiał

Badanie przeprowadzono na szczurach z użyciem toksyny kuprizon, która pozwala na osiągnięcie objawów chorobowych podobnych do występujących przy stwardnieniu rozsianym czy schizofrenii.

Przebieg badania

Peptyd BPC-157 podany szczurom w wodzie do picia lub we wstrzyknięciach, w połączeniu z toksyną kuprizon.

Rezultat

Doustne spożycie BPC-157, w przybliżeniu, 10 µg/kg (0,16 µg/ml w wodzie) wykazuje skuteczne działanie, podobne jak podanie iniekcyjne w dawce 10 ng/kg i 10 µg/kg. Wykazuje takie działanie w  obecności toksyny kuprizon, która może powodować uszkodzenie neuronów, w tym demielinizacji powodującej rozpad osłonek mielinowych w ośrodkowym lub obwodowym układzie nerwowym, bez konieczności dotarcia do mózgu.

Wnioski

BPC-157 zarówno w formie stabilnej soli doustnej jak i w formie iniekcyjnej wykazuje działanie ochronne na tkankę mózgową (Rys.1)

Rysunek 1. Poziom doustnego spożycia i iniekcyjne podanie wykazujące działanie na tym samym poziomie

 

Badanie 2

Materiał

Badanie przeprowadzono na szczurach, z użyciem neurotoksyny MPTP i rezerpiny, które są wykorzystywane do wywoływania modelu choroby Parkinsona.

Przebieg badania

Szczurom został podany peptyd BPC-157 w formie podskórnej, w obecności neurotoksyny MPTP i rezerpiny.

Rezultaty

Działanie toksyn MPTP i rezerpiny w towarzystwie peptydu BPC-157 w wysokim stopniu zostało obniżone. Zakres przedstawiony został na poniższych wykresach. (Rys.2)

 

 

Rysunek 2. Poziom toksyn MPTP oraz rezerpiny znajduje się w  zakresie 0-140 przedstawiony jako wysoki w przypadku choroby Parkinsona. W przypadku włączenia w działanie toksyn peptydu BPC-157, ich poziom zostaje obniżony i mieści się w zakresie 0-60.

 

Wnioski

BPC-157 w wyniku powyższego badania wykazuje działanie minimalizujące objawy choroby Parkinsona, będącej chorobą neurodegeneracyjną, uciążliwą w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

 

Działanie BPC-157 na układ nerwowy w aspekcie teoretycznym

Charakterystyka leków nootropowych

Leki nootropowe należą do grupy leków, które mają wykazywać działanie lecznicze, poprawiając funkcje poznawcze, takie jak poprawa pamięci czy koncentracji i uwagi. Substancje lecznicze należące do tej grupy mogą zwiększać motywację czy wpływać na poprawę funkcji ruchowych. Do substancji nootropowych zaliczane są zarówno preparaty syntetyczne jak i naturalne. Lista substancji uznawanych jako nootropy ulega ciągłym zmianom, niektóre preparaty są z niej usuwane jak i dodawane. Zdolności nootropowe wykazuje peptyd BPC-157 jako preparat działający neuroprotekcyjnie.

Neuroprotekcyjne działanie BPC-157

Powyżej przedstawione badania pozwalają na zakwalifikowanie peptydu BPC-157, zarówno w formie doustnej jak i formie iniekcyjnej, jako preparatu działającego neuroprotekcyjnie. Badania wykazały działanie peptydu BPC-157, jako środka ochraniającego tkankę mózgową oraz obniżającego objawy chorób układu nerwowego. Ponadto pozostałe eksperymenty laboratoryjne pozwalają na wyciągnięcie wniosków o innych działaniach leczniczych peptydu takich jak m.in. regeneracja komórek nerwowych, działanie protekcyjne przy zespole odstawiennym leków a nawet w przypadku drgawek występujących przy ich nadmierny przyjmowaniu.

 

Wpływ BPC-157 na układ GABA

Charakterystyka GABA

GABA czyli kwas γ-aminomasłowy jest jednym z głównych neuroprzekaźników. Poprzez jego budowę chemiczną zalicza się go do aminokwasów. Prawidłowe funkcjonowanie GABA związane jest z działaniem dwóch głównych receptorów, jonotropowych GABA-A i metabotropowych GABA-B. W organizmie człowieka neuroprzekaźnik GABA odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie układu nerwowego, poprzez hamowanie jego nadmiernego pobudzenia. Wnioskiem dla takiego spektrum działania jest to, iż zarówno jego niedobór jak i nadmiar prowadzą do zaburzeń układu nerwowego, dlatego tak ważne jest utrzymanie jego prawidłowego poziomu. Do pozostałych funkcji neuroprzekaźnik GABA należy prawidłowe funkcjonowanie podczas odpoczynku organizmu w fazie snu, pomoc w skupieniu uwagi z jednoczesnym zapobieganiem rozkojarzenia. Pozwala na wyciszenie organizmu poprzez co eliminuje stres oraz stymuluje produkcję oraz sekrecję hormonu wzrostu z przysadki mózgowej.

BPC-157 a wpływ na GABA

Peptyd BPC-157 ma bezpośredni wpływ na regenerację układu GABA, przy jednoczesnym przyspieszeniu powrotu do homeostazy po uzależnieniu bądź nadużywaniu leków i używek, które bezpośrednio uszkadzają układ GABA. Na przykładzie benzodiazepiny a konkretnie diazepamu zauważono, że przy jego jednoczesnym podawaniu z peptydem BPC-157  dochodzi do m.in. zmniejszenia powstawania tolerancji lekowej, poprawy efektywności działania leku a także pozwala na zachowanie homeostazy kompleksu receptora GABA. Receptor GABA przedstawiony został na schemacie. (Rys.3)

Rysunek 3. Receptor GABA

Działanie neuroprotekcyjne i przeciwdepresyjne BPC-157. Wpływ BPC-157 na pracę mózgu.

Transmisja serotoninergiczna w aspekcie eksperymentalnym

Materiał

Badanie zostało przeprowadzone na szczurach, pod kątem zaangażowania w układ serotoninergiczny, w odniesieniu do możliwej osi mózg- jelita, z powodu działania BPC-157 w obu obszarach.

Przebieg badania

Peptyd BPC-157 został podany szcurom, poprzez wstrzykniecie podskórne w dawce 10qg/kg przy jednoczesnym stosowaniu serotoniny. Badanie przeprowadzone zostało czasie 40 minut dziennie, przez okres tygodnia.

Rezultaty

Rezultaty widoczne w kilku obszarach mózgu, w tym istocie czarnej śródmózgowia oraz przyśrodkowym przednim jądrze węchowym z jednoczesnym zmniejszeniem w podwzgórzu, hipokampie brzusznym i grzbietowym oraz wzgórzu grzbietowym. Synteza serotoniny zostaje zwiększona, wzrost syntezy serotoniny w istocie czarnej utrzymywał się w części siatkowatej i zbitej przy podawaniu przez okres tygodniowy. Przy podaniu jednorazowym zmniejszenie syntezy serotoniny nie zostało utrzymane.

Wnioski

BPC-157 wykazuje działanie przeciwdepresyjne, które wynika z interakcji z układem serotoniny.

Działanie neuroprotekcyjne i przeciwdepresyjne BPC-157. Wpływ BPC-157 na pracę mózgu.

 

Transmisja serotoninergiczna w aspekcie teoretycznym

Pojęcie zespołu serotoninowego

Zespół serotoninowy jest stanem bezpośrednio zagrażającym dla prawidłowego funkcjonowania i życia. Jest niepożądanym objawem farmakoterapii, charakteryzującym się takimi objawami jak zmiana stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne czy zaburzenia nerwowo-mięśniowe. Z występowaniem tego zespołu związana jest najczęściej farmakoterapia przeciwbólowa mogąca nasilać przekaźnictwo serotoninergiczne.

Transmisja serotoninergiczna z BPC-157

Według powyższych badań można zauważyć, iż BPC-157 podane obwodowo ma zdolność do przekraczania bariery krew-mózg. Peptyd podawany wraz z serotonina pozwala na pominięcie etapu zespołu serotoninowego, który wpływa bezpośrednio na układ nerwowy i stany depresyjne.

 

Depresja a BPC-157 w aspekcie eksperymentalnym

Materiał

Badanie przeprowadzono na szczurach, podczas testu wymuszonego pływania (test Porsolta)

Przebieg badania

Szczura umieszczono w cylindrycznym, wypelnionym woda pojemniku na okres 15 minut. Po upływie 24h od pierwszej próby wykonuje się drugą polegającym na umieszczeniu zwierzęcia w tym samym pojemniku, jednak na czas 5 minut. W tym czasie dokonuje się obserwacji czasu przez jaki zwierzę pozostaje w bezruchu. Znieruchomienie zwierzęcia odpowiada stanom depresyjnym u człowieka.

Jednocześnie podczas badania podczas testu wymuszonego pływania, podano szczurowi BPC-157 w formie dootrzewnowej.

Działanie neuroprotekcyjne i przeciwdepresyjne BPC-157. Wpływ BPC-157 na pracę mózgu.

Rezultaty

Zarówno w dawce 10ng/kg oraz 10 ug/kg BPC-157 działa statystycznie w równym stopniu z aktywnymi kontrolami obu grup, z imipraminą (15 mg i 30 mg) oraz z nialamidem (20 mg i 40 mg) działając lepiej od grupy kontrolnej. (Rys.4)

 

 

Rysunek 4. Działanie BPC-157 wraz z różnymi dawkami imipraminy i nialamidu.

 

Wnioski

BPC-157 wykazuje działanie protekcyjne w przypadku stresu oraz wykazuje działanie przeciwdepresyjne w odniesieniu do przeprowadzonych badań.

 

Depresja a BPC-157 w aspekcie teoretycznym

Patomechanizm zaburzeń depresyjnych

Zaburzenie depresyjne należą do grupy chorób heterogennych, które są wywoływane przez czynniki biologiczne, psychologiczne, genetyczne czy społeczne. Szereg szlaków neuroprzekaźnikowych czy metabolicznych składa się na zaburzenie układu nerwowego jakim jest depresja. Do teorii zaburzeń depresyjnych należą teoria monoaminergiczna, neurotroficzna, glikokortykosteroidowa, glutaminianergiczna, zapalna i cytokinowa.

Działanie przeciwdepresyjne BPC-157

Biorąc pod uwagę powyższe badania można wywnioskować, iż peptyd BPC-157 działa na zasadzie leków przeciwdepresyjnych, pomagając w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu przy obniżonym nastroju, zaburzeniach samopoczucia czy momentach zawahania.

 

Bibliografia

 1. Gjurasin M, Miklic P, Zupancic B, Perovic D, Zarkovic K, Brcic L, Peptide therapy with pentadecapeptide BPC 157 in traumatic nerve injury. Regul Pept. 2010; 160(1-3):33-41.
 2. Sikiric P, Separovic J, Buljat G, Anic T, Stancic-Rokotov D, Mikus D, The antidepressant effect of an antiulcer pentadecapeptide BPC 157 in Porsolt’s test and chronic unpredictable stress in rats. A comparison with antidepressants. J Physiol Paris. 2000 ;94(2):99-104.
 3. Jembrek M.J., Vlainic J, GABA receptors: pharmacological potential and pitfalls. Current Pharm 2015; 21(34):4943–4959. DOI: 10.2174/1381612821666150914121624.
 4. Sikiric P, Seiwetht S, Ruckman R, Brain-gut Axis and Pentadecapeptide BPC 157: Theoretical and Practical Implication. Current Neuropharmacology 2016. DOI: 10.2174/1570159X13666160502153022.
 5. Blagic A, Blagic V, Mirt M, Jelovac N, Dodig G, Gastric pentadecapeptide BPC 157 effective against serotonin syndrome in rats. 2005; 11; 512(2-3):173-9. DOI: 10.1016/j.ejphar.2005.02.033.
 6. Sikric P, Seiwerth S, Brain-gut Axis and Pentadecapeptide BPC 157: Theoretical and Practical Implications. 2016; 14(8): 857–865. DOI: 10.2174/1570159X13666160502153 022.
 7. Clic A, Zemba M, Belenowic I, Pentadecapeptide BPC 157 counteracts L-NAME-induced catalepsy. BPC 157, L-NAME, L-arginine, NO-relation, in the suited rat acute and chronic models resembling ‘positive-like’ symptoms of schizophrenia. Behavioural Brain Research 2016; 423: 56-132. DOI: 10.1016/j.bbr.2020.112919.
 8. N Jelovac , P Sikiric, R Rucman, M Petek, D Perovic, A Marovic, T Anic, S Seiwerth, S Mise, B Pigac, B Duplancie, B Turkovic, G Dodig, I Prkacin, D Stancic-Rokotov, I Zoricic, G Aralica, B Sebecic, T Ziger, Z Slobodnjak, The effect of a novel pentadecapeptide BPC 157 on development of tolerance and physical dependence following repeated administration of diazepam. 1999; 30;42(3):171-9. PMID: 10707891.
 9. Tudor M, Jandric I, Marovic A, Traumatic brain injury in mice and pentadecapeptide BPC 157 effect. 2010; 25;160(1-3):26-32. DOI: 10.1016/j.regpep.2009.11.012.
Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon