synthagen_mikolajkowy

Świąteczna promocja -125zł na wszystkie 3paki oraz -250zł na wszystkie 5paki.

synthagen31

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego. Pomoc terapii peptydem w przypadku ran, oparzeń i skaleczeń.

Streszczenie: Za podstawową funkcję w profilu działania peptydu BPC-157 uważa się funkcję regeneracyjną. Pozwala ona na skuteczną terapię peptydem w przypadku urazów i schorzeń układu kostno-stawowego, takiego jak złamania, zwichnięcia czy skręcenia a także w regeneracji urazów układu mięśniowego m.in. przy naderwaniu mięśnia.

Słowa kluczowe: BPC-157; układ kostny; kości; szkielet; układ mięśniowy; mięśnie; ścięgna; stawy; złamanie; uraz; terapia; kolagen; chrząstka; badanie; grupa kontrolna; peptyd; ścięgno Achillesa; eksperyment; obrzęk; ból; kontuzja; regeneracja; odbudowa; operacja; zabieg; oparzenia; skaleczenia

Wykaz skrótów: BPC-157-Body Protection Compound

Materiał i metody badań: Badania przeprowadzono na zwierzętach laboratoryjnych, w tym przypadku samcach i samicach albinosów oraz królikach.

 

Układ kostny

Budowa układu kostnego

Poglądowo, przypomnijmy sobie budowę układu kostnego składającego się w większości z tkanki kostnej oraz z tkanki chrzęstnej. Na budowę tego układu składa się około 206 kości i są to kości długie, krótkie, płaskie oraz różnokształtne. Szkielet człowieka możemy podzielić na szkielet osiowy oraz szkielet kończyn i obręczy. (Rys.1) Przedstawiona budowa układu kostnego pozwoli nam lepiej zrozumieć i zobrazować działanie BPC-157 na jego funkcjonowanie.

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego

Rysunek 1. Poglądowe przedstawienie budowy układu kostno-szkieletowego

 

Funkcje układu kostnego

Podstawową, znaną wszystkim, funkcją układu kostnego jest tworzenie swoistego rusztowania dla naszego ciała, zapewniając pionową postawę ciała, a także ochronę dla wszystkich narządów wewnętrznych. Dodatkowo układ tworzy podporę dla mięśni, z którymi współpracuje stanowiąc układ ruchu.

Układ mięśniowy

Budowa układu mięśniowego

Typy komórek, które składają się na budowę układu mięśniowego, to komórki poprzecznie prążkowane mięśni czyli mięśnie szkieletowe, komórki poprzecznie prążkowane serca oraz komórki mięśni gładkich bez prążkowania. Dodatkowo, mięśnie szkieletowe zbudowane są z miocytów lub włókien składających się z miofibryli. Biorąc pod uwagę morfologiczną budowę układu mięśniowego, wyróżnia się: brzusiec zbudowany z włókien mięśniowych, ścięgno początkowe i końcowe oraz przyczep początkowy i końcowy. Poglądowe przedstawienie budowy układu mięśniowego pozwala nam na lepsze zrozumienie terapii peptydem BPC-157 na ten układ. (Rys.2)

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego 1

Rysunek 2. Poglądowe przedstawienie budowy układu mięśniowego

Funkcje układu mięśniowego

Do funkcji układu mięśniowego należy możliwość poruszania się z jednoczesnym wykonywaniem precyzyjnych ruchów. Poprzez jego prawidłowe funkcjonowanie możliwe jest utrzymanie właściwej postawy ciała oraz utrzymanie narządów wewnętrznych w określonym, stałym miejscu.

Urazy i dysfunkcje układu kostno-stawowego, mięśni i ścięgien, na które wpływa terapia lecznicza BPC-157

Urazy układu kostno-stawowego

Każda aktywność fizyczna, szczególnie w świecie sportu i nadmiernego wysiłku fizycznego, może skończyć się urazem kości bądź stawu. Do urazów kostno-stawowych zaliczmy złamania, zwichnięcia czy skręcenia. Każdemu urazowi towarzyszy nasilający się ból, obrzęk, zasinienie czy ograniczenie ruchomości, dlatego też tak ważna jest szybka i skuteczna terapia, która pozwoli przywrócić nam swobodę poruszania się i komfort życia. Jedną z terapii, pomocną w tego typu urazach jest terapia peptydem BPC-157.

Urazy mięśni i stawów

Peptyd BPC-157 za swój podstawowy profil działania uznaje funkcję regeneracyjną, dlatego znajduje swoje zastosowanie przy urazach mięśni i ścięgien. Tak jak w przypadku urazów kostno-stawowych, urazy te występują w większości u sportowców a najczęściej występującym schorzeniem jest naciągnięcie mięśni. Urazom towarzyszy ból i niemożność powrotu do treningu lub rywalizacji. Odpowiednia diagnoza i terapia może zoptymalizować uraz i przyspieszyć powrót do zdrowia. Do terapii tych należy także terapia peptydem BPC-157.

Terapia lecznicza BPC-157 na wybrane urazy układu kostno-stawowego, mięśni i ścięgien w odniesieniu do badań

 • Złamanie kości

Najczęściej do złamania kości dochodzić może w wyniku urazu ale również podczas osłabienia struktury tkanki kostnej podczas procesu chorobowego m.in zakażeń czy dziedzicznych chorób. Złamaniu może ulec prawie każda kość a najgroźniejszym złamaniem jest złamanie kompresyjne kręgów. Podczas złamania kości towarzyszą takie objawy jak ból, niemożność poruszania się, obrzęk czy opuchlizna.

a.Terapia BPC-157

Peptyd BPC-157 pozwala na dwukrotnie szybszy zrost złamanej kości. (Rys.3) Fibroblasty powstające w miejscu złamania, które tworzą strukturę rusztowania, zbudowaną z wapnia, chrząstki i kolagenu, powstają szybciej w towarzystwie peptydu. Podczas gojenia złamania kości, nowa tkanka charakteryzuje się dużą kruchością i delikatnością, a BPC-157 wspomagając ten proces prowadzi do jej większej wytrzymałości i twardości a co za tym idzie szybszą regenerację i zrost kości.

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego 2

Rysunek 3. Zrośnięcie złamanej kości przy pomocy terapii BPC-157 w porównaniu do terapii bez użycia peptydu

b.Przeprowadzone badania eksperymentalne

 

Badanie 1

Materiał

Samce królików poddane odpowiedniemu żywieniu przedzabiegowemu.

Przebieg badania

Na lewych, przednich łapach królików, w głębokim znieczuleniu, wykonano cięcie na powierzchni trzonu kości promieniowej. Rana została wypłukana solą fizjologiczną i zamknięta. Do uzyskania i porównania wyników, bezpośrednio po zabiegu wykonano prześwietlenie uszkodzonej łapy. Następnie łapę usztywniono szyną gipsową. Królikom został podany antybiotyk. Część królików zakwalifikowana została do grupy kontrolnej, drugiej grupie domięśniowo wstrzyknięty został peptyd BPC-157 w dawce 10 mg/kg m.c. Wyniki przedstawione zostały na podstawie wykonanych zdjęć rentgenowskich po zagojeniu urazu. Nieodwapnione, wyizolowane preparaty kostne obserwowane są pod mikroskopem w celu analizy uszkodzenia.

Wyniki

Powierzchnia powstałej kostniny, która wytwarzana zostaje w okresie gojenia się kości, w grupie leczonej peptydem BPC-157 jest dwukrotnie większa niż w grupie kontrolnej w tym samym okresie rekonwalescencji. (Wyk.1)

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego 3

Wykres 1. Dwukrotnie szybsza terapia zrostu kości, przy pomocy BPC-157

 

Wnioski

W przypadku złamań kości, terapia peptydem BPC-157 jest bardzo efektywną metodą. Peptyd przyspiesza gojenie się złamań oraz różnorakich wad i ubytków kości. Należy zwrócić uwagę, iż terapia ta pozwala na osiągnięcie efektu zrośnięcia kości, które stają się jednocześnie mocniejsze i mniej podatne na urazy mogące powstać w przyszłości.

Uszkodzenie/ zerwanie ścięgna

Uszkodzenie czy zerwanie mięśnia jest jednym z najpoważniejszych i najczęstszych urazów tkanek miękkich. Ze schorzeniem tym spotykamy się w przypadku zarówno wyczynowych sportowców jak i osób które sport uprawiają jedynie rekreacyjnie czy sporadycznie. Pojęcie zerwania ścięgna opisywane jest jako całkowite przerwanie ciągłości włókien ścięgnistych łączących mięsień z kością. Najczęściej naderwanym i uszkodzonym ścięgnem jest ścięgno Achillesa i ścięgno kolana. Za bezpośrednią przyczynę zerwania ścięgna uważa się nadmierną siłę jaka oddziałuje w danym momencie na dany mięsień. Najczęściej powstaje w wyniku urazu pośredniego, kiedy dochodzi do gwałtownego skurczu ścięgna m.in. podczas gwałtownego skoku bądź wysiłku bez wcześniejszego przygotowania. Za przyczynę zerwania ścięgna uznaje się również, jego wcześniejszy stan zapalny. Przy zerwaniu mięśnia towarzyszą takie objawy jak nagły i silny ból, obrzęk, unieruchomienie czy wylewy podskórne.

a.Terapia BPC-157

Uszkodzone ścięgno, dla prawidłowego funkcjonowania układu mięśniowego i organizmu, wymaga regeneracji i odbudowy. Proces regeneracji bez jakiejkolwiek terapii jest długi i żmudny. Dla lepszych efektów regeneracyjnych, w krótszym okresie czasu wykorzystywana jest terapia peptydem BPC-157. Peptyd wspomaga uszkodzone ścięgno do szybszej przebudowy w celu odbudowy. Dzięki działaniu BPC-157 okres rekonwalescencji po urazie ścięgien jest znacznie krótszy. (Rys.4)

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego 4

Rysunek 4. Wpływ BPC-157 na regeneracje ścięgna Achillesa

 

b.Przeprowadzone badania eksperymentalne

Badanie 2

Materiał

Samce szczurów, albinosów o masie ciała mieszczącej się w granicy 280-320 g.

Przebieg badania

Samce szczurów zostały poddane lekkiemu znieczuleniu. Ścięgno Achillesa zostało poprzecznie przecięte w celu wytworzenia ubytku na jego powierzchni. BPC-157 w dawce 10 ug, 10 ng lub 10 pg, wraz z solą fizjologiczną zostało zastosowane 30 minut po wykonaniu zabiegu. Wyniki analizowano za pomocą obrazowania komputerowego, poprzez obserwacje rozpiętości palców szczurów, gdzie całkowity ich rozrzut oznaczał znaczne uszkodzenie ścięgna. Podczas badania histologicznego pobrano próbki uszkodzonego ścięgna, pocięto je na mniejsze kawałki a zmiany obserwowano pod mikroskopem w obecności peptydu BPC-157 oraz bez niego.

Wyniki

U szczurów nie poddanych leczeniu pojawiła się duża wada ścięgna pomiędzy przeciętymi końcami ścięgna Achillesa. Podanie peptydu BPC-157 po urazie przyniosło pozytywne rezultaty, rozpoczynając szybszą, intensywną i zaawansowaną regenerację ścięgna Achillesa. Włókna kolagenowe przy terapii peptydem są gęstsze i regularnie rozmieszczone. Wada znika o kilka dni szybciej w porównaniu z grupą nieleczoną oraz innymi możliwymi terapiami wspomagającymi. (Wyk.2)

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego 5

Wykres 2. Porównanie szybkości terapii BPC-157, kontroli oraz innych terapii w regeneracji ścięgien.

 

Wnioski

Podczas terapii BPC-157 zauważona została poprawa gojenia się i wytrzymałość tkanek podczas regeneracji ścięgna Achillesa, co wykazuje zdolność do szybszej i efektywniejszej regeneracji wszystkich ścięgien.

Uraz mięśni

Uraz mięśnia można definiować na różne sposoby. Najistotniejszy z nich dotyczy uszkodzeń ostrych, wywołanych nadmiernym i nagłym naciskiem na mięśnie, najczęściej podczas wysiłku fizycznego. Włókna mięśniowe zostają rozerwane a towarzyszące temu objawy takie jak ból, utrata siły, obrzęk czy krwawienie eliminują nas z czynności sportowych jak i prawidłowego, normalnego funkcjonowania. Najczęściej urazom ulegają ścięgna w okolicy uda czy kolana. Natomiast napięcie mięśni przez dłuższy czas powoduje uraz w okolicy pleców, pachwin, nóg czy ramion.

a.Terapia BPC-157

Tak jak w przypadku ścięgien uszkodzony mięsień, dla prawidłowego funkcjonowania układu mięśniowego i organizmu, wymaga regeneracji i odbudowy. Proces regeneracji bez jakiejkolwiek terapii jest długi i żmudny. Dla lepszych efektów regeneracyjnych, w krótszym okresie czasu wykorzystywana jest terapia peptydem BPC-157. Peptyd wspomaga uszkodzony mięsień do szybszej przebudowy w celu odbudowy. Dzięki działaniu BPC-157 okres rekonwalescencji po urazie ścięgien jest znacznie krótszy. (Rys.5)

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego 6

Rysunek 5. Terapia BPC-157 przy urazie mięśnia

b.Przeprowadzone badania eksperymentalne

 

Badanie 3

Materiał

Samce szczurów albinosów o masie ciała od 230 do 320 g.

Przebieg badania

U szczurów doszło do mechanicznego zmiażdżenia mięśnia. Po kontuzji, bezpośrednio, dootrzewnowo podany został peptyd BPC-157 w dawce 10 µg/kg i 10 ng/kg. Ocena skuteczności została przeprowadzona w 1, 2, 4, 7 i 14 dniu po przeprowadzeniu kontuzji. Obserwowany był obwód obrzęku jak i krwiaki i rumienie powstałe w wyniku urazu w skali od 0 do 3, gdzie 0 oznacza brak obrażenia a 3 ciężki uraz. Grupie kontrolnej szczurów nie został podany peptyd BPC-157.

Wyniki

W mięśniach, które regenerowane były za pomocą BPC-157, zauważona została szybka jego odbudowa oraz przywrócenie ich funkcji. Proces proliferacji zostaje przywrócony, stan zapalny zostaje złagodzony. Następuje brak niepożądanych skurczów mięśni. W grupie kontrolnej nie zauważono natomiast procesów regeneracyjnych w najbliższym czasie co widoczne było w upośledzonym chodzie osobników.

Wnioski

Terapia BPC-157 pomocna jest w urazach dotyczących układu mięśniowego. Wszelkie uszkodzenia mięśni m.in. naderwania czy urazy mięśni regenerowane są skuteczniej podczas terapii peptydem.

Terapia lecznicza BPC-157 po przebytych zabiegach i operacjach układu kostno-szkieletowego w odniesieniu do badań

Zabiegi operacyjne

Zabiegi operacyjne związane z układem kostnym wiążą się ze znaczna ingerencją w strukturę kości i tkanek miękkich. Coraz częściej stosuje się techniki mniej inwazyjne, które są równie precyzyjne i efektywne. Każdy zabieg i operacja dąży do szybkiej naprawy urazu, krótkiego czasu hospitalizacji, powrotu do sprawności oraz do zminimalizowania blizn pooperacyjnych. Czas powrotu do zdrowia, po operacji wynosi od trzech do sześciu miesięcy. Poprzez niektóre działania okres rekonwalescencji może zostać skrócony bądź złagodzony. Do działań tych należy terapia peptydem BPC-157.

a.Terapia BPC-157

Zauważono, że terapia pooperacyjna przy pomocy peptydu BPC-157 przynosi zadowalające efekty i może prowadzić do szybszego powrotu do sprawności fizycznej, zmniejszyć ból i skrócić okres rekonwalescencji, poprzez swoje zdolności regeneracyjne. Peptyd łagodzi skutki ingerencji w strukturę kości i tkanki miękkie.

b.Przeprowadzone badania eksperymentalne

 

Badanie 4

Materiał

Samice szczurów albinosów zostały poddane badaniu w warunkach temperaturowych 22,4 °C, wilgotności w granicach 40-70%, przez okres 5 dni utrzymując przy tym oświetlenie fluorescencyjne przez 12 godzin dziennie.

Przebieg badania

Samice szczurów zostały głęboko znieczulone za pomocą 3% izofluranu i 50 mg/kg ketaminy. Wykonano zabieg polegający na usunięciu łuków kręgów wraz z więzadłem żółtym (laminektomia) na poziomie lędźwiowym, odpowiadającym odcinkowi rdzenia kręgowego. U jednej grupy podano po wykonanym zabiegu tylko roztwór soli tworząc grupę kontrolną. U drugiej grupy dootrzewnowo został wstrzyknięty peptyd BPC-157 w dawce 200 μg/kg m.c. lub 2 μg/kg m.c oraz 0,9% NaCl 5 ml/kg m.c. Zwierzęta obserwowano w celu stwierdzenia wtórnego uszkodzenia rdzenia kręgowego lub innych urazów. W obserwacji skupiono się na funkcjach motorycznych ogona, oceniając ich utratę w skali 1-5, gdzie 1 oznacza całkowitą utratę funkcji a 5 normalne, zachowane funkcje ogona. Obserwacji dokonywano od 10 minut do 360 dni od podania BPC-157.

Kolejny etap badania polegał na uśmierceniu szczura z pobraniem odcinka jego kręgosłupa. Częścią wykorzystaną do analizy była istota szara i biała rdzenia kręgowego. Materiał przed analizą został poddany obróbce histologicznej, kolejno: utrwalenie w 4% formaldehydzie w buforze fosforanowym, odparafinowanie przekrojów w ksylenie, uwodnienie w roztworach etanolu, barwienie hematoksyliną i błekicie toluidynowym. Zmiany obserwowano pod mikroskopem świetlnym. Skala oceny w tym przypadku wynosiła 0-3, gdzie 0 oznaczało brak zmian a 3 liczne zmiany w obrębie rdzenia kręgowego.

Rezultaty

U szczurów, którym po wykonanym zabiegu został wstrzyknięty tylko roztwór soli, funkcje motoryczne ogona zostały znacznie osłabione. W grupie samic szczurów, którym podano peptyd BPC-157 zauważalna została poprawiona funkcja motoryczna ogona, szczególnie po dłuższej terapii peptydem (180 dni) (Tab.1) Dodatkowo spastyczność, czyli nieprawidłowe, nadmierne napięcie mięśni, została zauważona w grupie kontrolnej, gdy w grupie, gdzie przeprowadzana była terapia BPC-157 objaw ten został zahamowany.

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego 7

Tabela 1. Ocena intensywności urazu w skali 0-3, gdzie 0- bez zmian, 1- zmiany małe lub ogniskowe, 2- zmiany umiarkowane, 3- liczne zmiany.

 

W obrazie mikroskopowym zauważyliśmy widoczne obrzęki, które powstały w przeciągu 30 dni od mechanicznej, wywołanej podczas badania kontuzji. U zwierząt kontrolnych, które nie zostały zakwalifikowane do terapii BPC-157 obrzęki te są znacznych rozmiarów. U zwierząt poddanych terapii BPC-157 w dawce BPC 157 2 μg/kg zauważalne są minimalne zmiany obrzękowe, podczas gdy w dawce 200 μg/kg nie są zauważalne żadne zmiany w porównaniu do zdrowych osobników. (Rys.6)

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego 8

Rysunek 6. Zmiany obrzękowe w grupie kontrolnej (a,b) a podczas terapii BPC-157 (c,d)

Wnioski

Terapia peptydem BPC-157 stymuluje regenerację urazów w obrębie kręgosłupa, zmniejsza powstałe obrzęki kręgosłupa, eliminując zaczerwienienie w miejscu jego pojawienia oraz obniżając powstałą w tym miejscu temperaturę a co za tym idzie uśmierzając ból. BPC-157 wspomaga leczenie pochirurgiczne po odbytych zabiegach czy operacjach układu kostno stawowego, poprawiając jednocześnie i przywracając funkcje motoryczne dla lepszego komfortu życia.

 

Terapia lecznicza BPC-157 w leczeniu urazów skóry i oparzeń w odniesieniu do badań

 • Oparzenia skóry

Oparzenie należy do rodzajów uszkodzeń skóry i na jego przykładzie omówiona zostanie pomoc, przy terapii peptydem BPC-157, również w przypadku skaleczeń, blizn i ran. Oparzenie jest uszkodzeniem skóry, które może dotyczyć tylko naskórka ale również głębiej położonych tkanek. Uszkodzenie to powstaje wskutek ciepła, środków chemicznych, porażenia prądem elektrycznym czy czynników termicznych. Zwiększona przepuszczalność naczyń przy oparzeniu prowadzi do martwicy tkanek i utraty płynów ustrojowych. Oparzeniom towarzyszy przede wszystkim silny ból i dyskomfort.

a.Terapia BPC-157

Dzięki terapii peptydem BPC-157 dochodzi do szybszego tworzenia nowych tkanek z jednocześnie większym stopniem kolagenazy, dzięki czemu rana skaleczenie czy oparzenie goi się szybciej. Jak wiadomo peptyd promuje działanie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF, co powoduje powstawanie nowych naczyń krwionośnych wspomagających procesy regeneracyjne skory. Przyspieszona zostaje proliferacja komórek dzięki czemu gojenie się ran jest szybsze i skuteczniejsze a blizny powstałe po tego typu urazach są mniejsze i spłycone. (Rys.7)

Wpływ BPC-157 na urazy układu kostno-stawowego i mięśniowego 9

Rysunek 7. Porównanie szybkości gojenia rany za pomocą peptydu BPC-157 oraz bez jego udziału

b.Przeprowadzone badanie eksperymentalne

 

Badanie 5

Materiał

Samce szczurów o określonej wadze i rasie, w warunkach temperaturowych 25 °C i wilgotności w granicach 50-60%.

Przebieg badania

Szczury zostały głęboko znieczulone za pomocą pentobarbitalu w dawce 50mg/kg. Znieczulenie odbyło się za pomocą wstrzyknięcia dootrzewnowego. Dodatkowo włosy na grzbiecie szczurów zostały usunięte. Oparzenie skóry wykonane zostało mechanicznie, za pomocą alkali będących tlenkami wykazującymi właściwości mocno zasadowe. Przez okres 75 sekund bibuła nasączona 2M NaOH umieszczona została na wcześniej przygotowanej, wydepilowanej skórze szczura. Szczurom należącym do grupy kontrolnej podano sam roztwór soli fizjologicznej oraz nałożono hydrożel, osobnikom badanym pod kątem terapii peptydem BPC-157 podano jego odpowiednie dawki 200 ng/ml, 400 ng/ml i 800 ng/ml. Do oceny gojenia się ran użyto arkusza octanowego, umieszczając go codziennie na powstałej ranie. Ocena szybkości zamykania ran została wyrażona została w procentach.

Rezultaty

Według wyników stwierdzone zostało, iż BPC-157 przyśpiesza gojenie się ran, dotyczy to zarówno oparzeń jak i skaleczeń. BPC-157 promuje proces proliferacji fibroblastów oraz zwiększenie syntezy kolagenazy. Im wyższa jego dawka tym proces zamykania rany jest szybszy i mniej bolesny. Po upływie 18 dni, zamknięcie rany przy pomocy peptydu BPC-157 znalazło się w granicach 80%. W porównaniu z ranami kontrolnymi, nieleczonymi jest to prawie dwukrotnie szybsze działanie. Zwiększenie syntezy kolagenazy charakteryzuje się dobrą organizacja warstw naskórkowych i ponad skórkowych gdzie w grupie kontrolnej zauważyć można, podczas gojenia, cienki i niedojrzały nabłonek przez dłuższy okres czasu.

Wnioski

Każdy uraz skóry skutkuje okresem rekonwalescencji a w późniejszym etapie zmagać można się z powstałymi z tego powodu bliznami. W obu przypadkach terapia peptydem BPC-157 znajduje zastosowanie w łagodzeniu objawów zarówno bezpośrednio po urazie jak i podczas leczenia i łagodzenia jego skutków.

 

Podsumowanie

Prawidłowe funkcjonowanie układu kostno-szkieletowego, mięśniowego oraz elastyczność i ciągłość naszej skory jest niezbędne dla komfortu naszego życia. Przedstawione szerokie spektrum działania regeneracyjnego BPC-157 pozwala, poprzez to zaliczyć go do substancji o działaniu leczniczym. Systematyczne stosowanie peptydu pozwoli na odzyskanie sprawności układu ruchu, który jest niezbędny do poruszania się. Znaczna liczba badań przedstawia, iż BPC-157 w formie podaży żołądkowej (poprzez kapsułki czy rozpuszczenie substancji w wodzie) wykazuje tak samo skuteczne działanie na nasz układ ruchu i skórę co podaż iniekcyjna. Można stwierdzić, że BPC-157 w formie stabilnej soli jest prekursorem w leczeniu regeneracyjnym po przebytych zabiegach i urazach układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz przy urazach skory.

 

Bibliografia

 • D.Perovic, D.Kolenc, V.Bilic, N.Somun, D.Drmic, E.Elabjer, G.Buljat, S.Seiwerth, P.Sikiric, Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 can improve the healing course of spinal cord injury and lead to functional recovery in rats. 2019; 14: 199; DOI:10.1186/s13018-019-1242-6
 • T.Huang,K.Zhang,L.Sun,X.Xue,C.Zhang,Z.Shu,N.Mu,J.Gu,W.Zhang,Body protective compound-157 enhances alkali-burn wound healing in vivo and promotes proliferation, migration, and angiogenesis in vitro. 2015; 9: 2485–2499; DOI:10.2147/DDDT.S82030
 • B.Šebečić,V.Nikolić,PSikirić,S.Seiwerth,Osteogenic effect of a gastric pentadecapeptide, BPC-157, on the healing of segmental bone defect in rabbits: a comparison with bone marrow and autologous cortical bone implantation. 1999; 95-202; DOI:10.1016/S8756-3282(98)00180-X
 • M.Staresinic,B.Sebecic,L.Patrlj,S.Jadrijevic,S.Suknaic,D.Perovic,G.Aralica,N.Zarkovic,S.Borovic,M.Srdjak,K.Hajdarevic,M.Kopljar,L.Batelja,A.Boban-Blagaic,I.Turcic, Gastric pentadecapeptide BPC 157 accelerates healing of transected rat Achilles tendon and in vitro stimulates tendocytes growth. 2003; 976-983; DOI:10.1016/S0736-0266(03)00110-4
 • D.Pevec, T.Novinscak, L.Brcic, K.Sipos, I.Jukic, M.Staresinic, S.Mise, Impact of pentadecapeptide BPC 157 on muscle healing impaired by systemic corticosteroid application. 2010; 16(3): 81-88
Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon